CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chính sách bảo mật Bưu Chính Việt (BCV) là một phần không thể tách rời của Điều khoản & Quy định sử dụng dịch vụ BCV (Điều khoản&Quy định). Các nội dung trong Chính sách này
cập nhật và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP và
quy định pháp luật liên quan.
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1.Thông qua việc sử dụng dịch vụ BCV, hoặc truy cập vào website/ứng dụng của
BCV hoặc truy cập website/ứng dụng của Bên thứ ba có tích hợp dịch vụ BCV, cá
nhân đồng ý và cho phép BCV được xử lý dữ liệu cá nhân theo phương thức phù hợp.
1.2.Các dữ liệu đã được xử lý dưới dạng báo cáo, tổng hợp qua hệ thống, phân tích,
thống kê, nghiên cứu thị trường, … kết quả sau xử lý là tài sản thuộc quyền sở hữu của
BCV. Khi sử dụng các bộ dữ liệu đó để nghiên cứu và phát triển, BCV sẽ không cố
gắng xác định lại các cá nhân có thể xuất hiện trong đó.
1.3. Để đảm bảo Thông Tin Cá Nhân của bạn được bảo mật, BCV thực hiện phổ biến
và thông báo các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư của BCV tới nhân viên BCV,
các cá nhân, tổ chức khác được quyền tiếp cận, xử lý dữ liệu cá nhân và thực thi nghiêm
ngặt các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong công ty. Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu
có thể tiềm ẩn rủi ro rò rỉ do nhiều nguyên nhân, nếu điều này xảy ra BCV sẽ luôn nỗ
lực ngăn chặn, xử lý để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của bạn.
2. THU THẬP THÔNG TIN
“Thông Tin Cá Nhân” là bất kì thông tin dữ liệu nào được dùng để nhận dạng hoặc
liên hệ với một người dùng cụ thể mà người dùng đã cung cấp cho BCV thông qua
việc truy cập website/ứng dụng BCV, qua các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch
vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được
hoặc sẽ được BCV thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm. Thông
Tin Cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn:
(i) Họ và tên; hình ảnh và thông tin trên chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ
chiếu (số CMND, số định danh, số hộ chiếu; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; quốc tịch;
dấu hiệu sinh trắc học; …); thông tin vị trí/địa chỉ; số điện thoại; địa chỉ thư điện tử
(email); Fax; nghề nghiệp; thông tin ngân hàng/Ví điện tử, giao dịch thanh toán dịch vụ
BCV; mã số thuế cá nhân, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về Cá nhân.
(ii) Thông tin về tài khoản số của cá nhân liên kết với BCV; dữ liệu cá nhân phản ánh
hoạt động, lịch sử hoạt động trên thiết bị truy cập, lịch sử hoạt động trên các website/ứng dụng của BCV, các nền tảng trực tuyến (mạng xã hội, sàn TMĐT; …) có kết nối với
BCV để tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn: Dữ liệu 2
truy cập (ID thiết bị, Cookie, cấu hình, …); Dữ liệu danh bạ, thông tin liên lạc trên thiết
bị truy cập (nếu người dùng trao quyền đồng bộ); …
(iii) Thông tin Cá nhân khác.
Trong đó, Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm có thể được BCV xử lý bao gồm nhưng
không giới hạn: Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân
(hình ảnh chân dung trên CMND/CCCD, các dấu hiệu nhận dạng khi ekyc để định danh
khách hàng); thông tin về tài khoản, thông tin về tài chính, giao dịch thanh toán; dữ liệu
về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi cơ quan thực thi pháp luật; dữ
liệu vị trí được xác định qua đơn vị cung ứng dịch vụ định vị; dữ liệu cá nhân khác được
pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
Trường hợp bạn cung cấp cho BCV các Thông Tin Cá nhân không thuộc về bạn (Ví
dụ: dữ liệu cá nhân của người nhận hàng; dữ liệu cá nhân của nhân viên/người liên hệ
thường xuyên của Shop; ....), bạn cần đảm bảo rằng chủ dữ liệu đã biết, đồng ý để BCV
xử lý dữ liệu theo quy định tại Chính sách bảo mật này. Trong mọi trường hợp, BCV
sẽ không can thiệp vào thoả thuận của bạn với chủ sở hữu dữ liệu và được loại trừ mọi
trách nhiệm tham gia tranh chấp, bồi thường, cũng như cách trách nhiệm liên đới khác
(nếu có).
Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Bạn không bắt buộc
phải cung cấp Thông Tin Cá Nhân khi được yêu cầu, nhưng nếu bạn lựa chọn không
cung cấp thông tin, BCV sẽ không thể xử lý thông tin cũng như cung cấp các sản phẩm
và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện. Nếu
bạn là một đại lý, người bán hàng, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt
buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể xem là hành vi vi
phạm pháp luật hoặc quy định pháp luật, và có thể dẫn đến việc BCV không thể hợp
tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc tiến hành thanh toán cho.
3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ THÔNG TIN
BCV sử dụng Thông Tin Cá Nhân với các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo
mật, với sự đồng ý của bạn, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ pháp luật mà BCV phải
tuân theo hoặc khi BCV đánh giá là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà
BCV theo đuổi hoặc một bên thứ ba mà có thể cần phải tiết lộ thông tin.
3.1.Mục đích vận hành dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
- Xác minh danh tính, hỗ trợ nhận dạng người dùng và để xác định các dịch vụ, trách
nhiệm phù hợp.
- BCV cũng sử dụng Thông Tin Cá Nhân để tạo, phát triển, vận hành, phân phối và
cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo/tiếp thị của BCV (đối tác
BCV) và nhằm mục đích phòng chống mất mát và chống gian lận. BCV cũng có thể
3
sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích bảo mật tài khoản và mạng, bao
gồm cả để bảo vệ các dịch vụ của BCV vì lợi ích của tất cả người dùng. Trường hợp
BCV sử dụng thông tin của bạn cho mục đích chống gian lận, nó phát sinh từ việc thực
hiện liên lạc, giao dịch với khách hàng. BCV giới hạn việc sử dụng dữ liệu cho mục
đích chống gian lận đối với những mục đích thực sự cần thiết và trong phạm vi lợi ích
hợp pháp được BCV đánh giá nhằm bảo vệ khách hàng và dịch vụ của BCV
- BCV có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng,
chẳng hạn như liên lạc về việc sử dụng dịch vụ, thông báo sản phẩm mới nhất/sự kiện
sắp diễn ra, thông báo cập nhật phần mềm, thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính
sách của BCV. Vì thông tin này rất quan trọng đối với sự tương tác của bạn với BCV,
bạn không thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này.
- BCV cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm
toán, tư vấn tài chính, pháp lý; phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện các sản
phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của khách hàng BCV.
- Đối với mục đích nghiên cứu và phát triển, BCV có thể sử dụng các bộ dữ liệu cá
nhân chứa hình ảnh, giọng nói hoặc dữ liệu khác có thể được liên kết với một người cụ
thể. Khi có được các bộ dữ liệu đó, BCV cam kết khai thác và sử dụng tuân theo luật
hiện hành trong phạm vi quyền hạn mà bộ dữ liệu được lưu trữ.
3.2.Mục đích giải quyết tranh chấp, khiếu nại; xử lý các giao dịch/hành vi gian lận, giả
mạo (nếu có) hoặc để ngăn chặn, khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật.
3.3.Mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật trong từng thời kỳ. BCV cũng có
thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật
hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng mà việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù
hợp.
3.4.Trường hợp xử lý dữ liệu cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của chủ thể dữ
liệu, BCV có thể gửi thông báo để cá nhân thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.
4. TIẾT LỘ THÔNG TIN
GHTK có thể tiết lộ thông tin cá nhân đã được công bố rộng rãi hoặc được bạn đồng ý
theo Chính sách bảo mật này, các thoả thuận khác giữa bạn và BCV.
Để cung cấp dịch vụ, thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu BCV cần phải tiết lộ, cung
cấp thông tin tới người lao động, cố vấn, kiểm toán, Công ty mẹ/con để thực hiện các
mục đích được nêu tại Chính sách này.
Tùy từng trường hợp, BCV có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân nhất định cho các đối
tác chiến lược hợp tác với BCV để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp BCV
tiếp thị cho khách hàng. Ví dụ: khi bạn đặt hàng, sử dụng dịch vụ giao hàng và chấp
nhận thanh toán qua ứng dụng của BCV, bạn ủy quyền cho BCV và ngân hàng/đơn
4
vị trung gian thanh toán của bạn trao đổi thông tin bạn cung cấp trong quá trình đặt hàng
để thực hiện dịch vụ thanh toán. Nếu bạn chấp thuận cho dịch vụ, tài khoản và Thông
Tin Cá Nhân của bạn sẽ chịu sự chi phối của BCV và chính sách bảo mật tương ứng
của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được BCV chia
sẻ để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo/tiếp thị của BCV.
Có thể cần thiết – theo luật pháp, quy trình pháp lý, kiện tụng và/ hoặc yêu cầu từ các
cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn – để BCV
tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn. BCV cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu
BCV xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề
quan trọng khác, việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp. BCV cũng có thể tiết lộ thông
tin về bạn nếu BCV xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để thực thi
các điều khoản và điều kiện của BCV hoặc bảo vệ hoạt động hoặc người dùng của
BCV. Ngoài ra, trong trường hợp công ty mua lại bị sáp nhập, BCV có thể chuyển
bất kỳ và tất cả Thông Tin Cá Nhân BCV thu thập cho bên thứ ba có liên quan.
5. THỜI GIAN XỬ LÝ THÔNG TIN
BCV sẽ xử lý, lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết
để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu
cầu thời gian lưu trữ lâu hơn.
6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
6.1.Quyền của Cá nhân
Đối với Thông Tin Cá Nhân mà BCV lưu giữ, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập
và/hoặc yêu cầu sửa dữ liệu nếu các dữ liệu đó không chính xác hoặc xóa dữ liệu nếu
BCV không bắt buộc phải giữ lại theo luật hiện hành của nước sở tại và hợp pháp theo
mục đích kinh doanh. BCV có thể từ chối xử lý các yêu cầu phù phiếm/phật ý, thông
tin không chính xác/không trung thực, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người
khác, là không thực tế hoặc do luật pháp địa phương yêu cầu truy cập. BCV cũng có
thể từ chối các khía cạnh xóa hoặc yêu cầu truy cập nếu BCV tin rằng làm như vậy sẽ
gây ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu hợp pháp của BCV cho mục đích chống gian
lận và bảo mật như được mô tả trước đó.
Theo đó, bạn sẽ chỉ được cấp quyền xem, chỉnh sửa trực tuyến đối một số Thông Tin
Cá Nhân (hiển thị trên Tài khoản Khách hàng sau khi bạn đăng nhập vào Website/ứng
dụng BCV). Còn lại, đối với các yêu cầu cung cấp thông tin khác, các yêu cầu về rút
lại sự đồng ý, yêu cầu xoá dữ liệu, hạn chế việc xử lý dữ liệu Cá nhân để đảm bảo xác
minh chủ thể yêu cầu BCV sẽ tiếp nhận, giải quyết trực tiếp tại trụ sở Công ty trong
vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận Phiếu yêu cầu hợp lệ. Lưu ý rằng, việc rút lại sự đồng ý,
hạn chế xử lý tại bất kỳ thời điểm nào không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử
5
lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý/hạn chế xử lý và có thể gây ra
những bất lợi cho bạn, chủ sở hữu dữ liệu.
Để yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích được liệt
kê trong Chính sách bảo mật này và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan
đến Thông Tin Cá Nhân, bạn hãy liên hệ tới:
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bưu Chính Việt
SDT: 0934999379 
Địa chỉ: số 388 - đường Nguyễn Văn Quá - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
6.2. Nghĩa vụ của Cá nhân
- Đảm bảo đủ quyền khi cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác đồng thời có nghĩa vụ
tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cá nhân khác.
- Tuân thủ quy định của BCV, quy định pháp luật khi thực thi quyền đối với dữ liệu
cá nhân của bạn.
- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều khoản&Quy định, các thoả thuận
giữa bạn với BCV và các quy định pháp luật trong từng thời kỳ.
7. THOẢ THUẬN VÀ CHẤP NHẬN
Bằng cách liên lạc với BCV, sử dụng các dịch vụ của BCV, mua các sản phẩm từ
BCV hoặc thông qua việc hợp tác với BCV, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu
Chính Sách này và đồng ý và chấp thuận việc BCV sử dụng, xử lý và chuyển giao
Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.
BCV có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này
bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên các Trang Web và/hoặc Ứng
Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với BCV, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của BCV,
tiếp tục mua các sản phẩm từ BCV hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với BCV
sau khi Chính Sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như
vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.